مقدمه در یک اتاق زرد احساس اضطراب می کنید؟ آیا رنگ آبی باعث آرامش شما می شود؟ مدت‌هاست  که هنرمندان و طراحان داخلی خانه‌ها بر این باورند که رنگ‌ها بر احساسات و رفتارهای ما تاثیر میگذارند. پابلو پیکاسو (Pablo Picasso)  که یک هنرمند شناخته شده…