مقدمه انگیزه رفتارهای انسان‌ها چیست؟ سلسله مراتب نیازهای ‌مزلو یکی از شناخته‌شده ترین نظریه‌های انگیزش است. به گفته آبراهام ‌مزلو روانشناس اومانیست، ما برای دستیابی به نیازهای خاص یک سری اقداماتی انجام می‌دهیم. سلسله مراتب نیازهای ‌مزلو ‌مزلو اولین بار مفهوم سلسله مراتب نیازها در…