مقدمه ماری جوانا به عنوان ایمن‌ترین ماده مخدر تفریحی معرفی می‌شود. بحث قابل توجهی در این باره وجود دارد. اما خبر خوب این است که مرگ و میر ناشی از ماری جوانا به ندرت گزارش شده است. با این حال اگر ماری جوانا به همراه…