به قلم لئو بابائوتا – «قطعا هیچ چیزی مهم تر از هدف لحظه حال وجود ندارد. زندگی هر انسانی دنباله ای لحظات یکی پس از دیگری است. اگر کسی بتواند واقعا لحظه حاضر را درک کند، دیگر لازم نیست کاری بکند و دنبال چیزی برود….