مقدمه در شرطی شدن فعال، یک برنامه فاصله زمانی متغیر یک برنامه تقویت است که در آن یک فرد برد برای انجام یک پاسخ مشخص پس از گذشت مدت زمان غیر قابل پیش بینی پاداش ‌‌می‌گیرد‌‌.که این حالت مخالف یک برنامه با بازه ثابت است….