مقدمه درون سازی (Assimilation)  فرآیند شناختی متناسب سازی اطلاعات جدید با درک موجود شما از جهان است. اساساً، وقتی با چیز جدیدی روبرو می‌شوید، با ربط دادن آن به چیزهایی که قبلاً می‌دانید، آن را پردازش و معنا می‌کنید. درون سازی  به بخشی از فرایند…