مقدمه اصطلاح ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) برای توصیف ناراحتی ذهنی استفاده می‌شود که ناشی از داشتن دو باور، ارزش یا نگرش متضاد است. افراد تمایل دارند در نگرش‌ها و برداشت‌های خود سازگاری داشته باشند. بنابراین این درگیری باعث احساس ناراحتی یا پریشانی خیالی می‌شود. این…