به قلم لئو بابائوتا – گاهی اوقات واقعا حس و حال هیچ چیز را ندارید. به خاطر خستگی نیست. صرفا حس و حال انجام وظیفه بااهمیتی که مقابلتان قرار دارد را ندارید. تمام روی می خواهید خود را سرگرم حواس پرتی های مختلف کنید و…