مقدمه آیا تا به حال خواسته اید که چیز جدیدی یاد بگیرید ولی فکر کنید که این کار بسیار سخت است و به تلاش بسیاری نیاز دارد. بسیاری از افراد دوست دارند که کار جدیدی یاد بگیرند مثلا یادگیری یک زبان جدید یا یک ساز…