مقدمه مدت‌ها است که روانشناسان رشد به چگونگی تاثیر رفتار والدین بر رشد کودک علاقمند شده‌اند. با این حال، یافتن پیوندهای واقعی علت و معلولی بین اقدامات والدین و رفتارهای بعدی فرزندان بسیار دشوار است. بعضی از کودکان در محیط‌ها که به طرز چشمگیری بایکدیگر…