مقدمه سوالی که برای بسیاری از خانواده‌ها پیش می‌آید نحوه صحبت با فرزندان در مورد افسردگی است. برای صحبت با فرزندان در مورد افسردگی باید به چند عامل مختلف توجه کرد. ابتدا باید دلیل بحث مشخص باشد. آیا می‌خواهید به طور کلی تمامی اطلاعات را…