مقدمه تسهیل اجتماعی یک مفهوم روانشناختی است که مربوط به گرایش به حضور دیگران برای بهبود عملکرد فرد در انجام یک کار است. اگرچه این ممکن است یک تعریف ساده به نظر برسد. اما در واقع یک مفهوم بسیار پیچیده با تفاوت‌های ظریف است. این…