مقدمه احساس کاهش علاقه می‌تواند انجام کارهایی را که باید هر روز انجام دهیم دشوارتر کند. این احساس می‌تواند بی حالی، بی علاقگی و بی انگیزگی را در شما ایجاد کند تا نتوانید حتی کالا‌هایی را که دوست دارید به خوبی انجام دهید. ممکن است…