مقدمه اکثر افراد اعتیاد را در مورد وابستگی به موادی مانند الکل، نیکوتین، داروهای غیرمجاز یا حتی داروهای تجویز شده تصور می‌کنند. اما آنها با مفهوم رفتارهای اعتیادی مشکل دارند. هرچند آن‌ها نیز اعتیاد رفتاری محسوب می‌شوند. اما در واقع، اعتیاد رفتاری شامل همه چیزهایی…