مقدمه اخلاق به مجموعه استانداردهایی گفته ‌می‌شود که افراد را قادر به زندگی مشترک در گروه‌‌ها ‌می‌کند. این همان چیزی است که جوامع آن را به عنوان رفتار “درست” و “قابل قبول” می‌شناسند. گاهی اوقات‌‌‌، رفتار اخلاقی‌ به این معناست که افراد باید منافع کوتاه…