مقدمه علی رغم این واقعیت که اکثر افراد از بدو تولد به طور منظم گریه می‌کنند. اما هنوز هم این کار می‌تواند بسیار ناراحت کننده باشد. در حالی که نوزادان به راحتی گریه می‌کنند. اما با افزایش سن، انتظارات اجتماعی باعث می‌شود که این رفتار…