اصطلاح دلبستگی طردکننده اجتنابی برای افرادی استفاده می‌شود که سعی می‌کنند از ارتباط عاطفی، وابستگی و نزدیکی به افراد دیگر اجتناب کنند. فردی که نوع وابستگیش اجتنابی طردکننده است، معمولا علاقه به ایجاد روابط عاشقانه ندارد و ممکن است به صورت فعال از ایجاد هر…