مقدمه هر از گاهی اکثر افراد دردی در سرشان ایجاد می‌شود که می‌آید و می‌رود. این دردهای سر معمولاً جای نگرانی ندارند و معمولاً با مسکن بدون نسخه یا برخی از داروهای سریع خانگی قابل درمان هستند. هنگامی که سر درد را تجربه می کنیم،…