مقدمه نظریه روان جنسی سیگموند فروید و نظریه روانشناختی اجتماعی اریک اریکسون دو نظریه شناخته شده توسعه هستند. در حالی اریکسون تحت تأثیر ایده‌های فروید بود، اما نظریه وی از جهات مختلف متفاوت بود. اریكسون نیز مانند فروید به اهمیت ناخودآگاه در توسعه پی برد….