مقدمه هنگامی که افراد در مورد افسردگی فکر می‌کنند. آنها اغلب افسردگی را دو بخش تقسیم می‌نمایند. بخش اول که افسردگی بالینی که نیاز به درمان دارد و بخش دوم افسردگی عادی که تقریبا هر کسی می‌تواند آن را تجربه کند. درک افسردگی به عنوان…