مقدمه اضافه بار حسی زمانی اتفاق می‌افتد که یک یا چند حس‌ از حواس شما بیش از حد تحریک می‌شود. به عنوان مثال، وقتی صدای موسیقی خیلی زیاد است، ممکن حس شنوایی فرد بیش از حد زیاد شود یا در صورت وجود نور زیاد، بینایی…