القای احساس گناه کار بودن یا  Guilt Trip چیست؟ القای احساس گناه کار بودن شامل ایجاد احساس گناه یا احساس مسئولیت در شخص دیگر برای تغییر رفتار یا انجام یک اقدام خاص است. از آنجایی که احساس گناه می‌تواند محرک قدرتمندی برای رفتار انسان باشد،…