برچسب: احساسات مثبت

انگیز ذاتی
روانشناسی

انگیزه ذاتی 

مقدمه انگیزه ذاتی (Intrinsic motivation) به رفتاری گفته می‌شود که ناشی از پاداش درونی باشد. به عبارت دیگر، انگیزه انجام رفتار از درون فرد ناشی می‌شود زیرا به طور طبیعی برای شما راضی کننده است. این در تضاد با انگیزه بیرونی است که شامل یک…

خود شفقت ورزی
خودسازی

تمرینات خود شفقت ورزی برای تقویت شادی 

مقدمه اکثر مردم تصور می‌کنند که خود شفقت ورزی، مهربانی نسبت به خودمان است. این تصور درست به نظر میرسد، اما شفقت ورزی به خودمان، نوعی روش ارتباطی با خود است. که در آن می‌توانید از نظر احساسی انعطاف پذیرتر شوید. و موفق می‌شوید هدایت…