مقدمه تعصب شناختی cognitive bias یک خطای سیستماتیک در تفکر است. که هنگامی رخ می‌دهد که افراد در حال پردازش و تفسیر اطلاعات در جهان پیرامون خود هستند. این تعصب بر تصمیمات و قضاوت‌هایی که می‌گیرند تأثیر می‌گذارد. مغز انسان قدرتمند است اما محدودیت‌هایی دارد….