مقدمه روانشناسی رفتاری یا رفتارگرایی  به معنای یادگیری و بررسی ارتباط میان ذهن و رفتار ما است. روانشناسان معتقد هستند که اعمال انسان‌ها در اثر فرآیند شرطی سازی و نحوه تعامل با محیط شکل می‌گیرد. طبق این تفکر، روانشناسان می‌خواهند درک کنند که دلیل رفتار‌های…