مقدمه نظریه ذهن  (Theory of mind) یک مهارت مهم اجتماعی-شناختی که شامل توانایی تفکر در مورد حالات روحی، هم خود و هم دیگران می‌شود. این شامل توانایی نسبت دادن حالات ذهنی، از جمله احساسات، خواسته‌ها، اعتقادات و دانش است. نظریه ذهن نه تنها شامل تفکر…