به قلم لئو بابائوتا – پدیده ای درون همه ما وجود دارد که در مقابل ساختار مقاومت می کند؛ همه ما به دنبال رهایی از عدم اجبار در انجام دادن چیزی هستیم. دوست داریم فقط ریلکس باشیم و آرامش در زندگی داشته باشیم. چیزی که…