مقدمه آفانتاسیا پدیده‌ای است که در آن افراد قادر به تجسم تصاویر نیستند. در حالی که اکثر افراد قادرند تصویری از یک صحنه یا چهره را در ذهن خود پردازش کنند افراد مبتلا به آفانتاسیا نمی‌توانند تصویری را در ذهن خود تجسم کنند. تصور کنید…