مقدمه

هنگامی‌که در حال نوشتن مقاله APA هستید، اغلب لازم است که به آثار افراد دیگر مراجعه کنید. این ممکن است شامل توصیف تحقیق انجام شده توسط روانشناسان، نقل قول از نویسنده دیگر یا شامل نقل قول مستقیم از آثار دیگر باشد. استناد به منابع به صورت درست و مناسب نشان می‌دهد که شما با موضوع تحقیق خود کاملا آشنا هستید. منابع شما به طور دقیق ثبت شده است و نتیجه‌گیری که کرده‌اید نیز دارای شواهد مستدل می‌باشد.

نقل قول‌های درون متنی شما به همان اندازه بخش مرجع‌تان مهم هستند. قالب APA تعدادی قانون مشخص برای نحوه استناد به منابع با استفاده از اطلاعات نویسنده ایجاد می‌کند. قالب خاص استنادات درون متنی شما بسته به منبع و تعداد نویسندگانی که منبع به آن‌ها استناد می‌شود، متفاوت خواهد بود.

استناد به منابع

همه منابعی که در مقاله خود استفاده می‌کنید باید به دو صورت ذکر شوند. اول، هر جا که شما به منبع دیگری در متن مقاله خود مراجعه می‌کنید، باید از نقل قول درون متن استفاده شود. این امر اغلب با ذکر نام نویسنده منبع و سال انتشار انجام می‌شود.

روش دوم، استناد به منابع در قالب APA این است که در انتهای مقاله شما یک قسمت مرجع در نظر گرفته شود. که مرجع کامل هر منبع را که در متن مقاله شما از آن استفاده شده باشد، در آنجا قرار داشته باشد. همیشه بخاطر داشته باشید، اگر منبعی را در مقاله خود ذکر کرده‌اید، باید در قسمت مرجع نیز موجود باشد.

بخوانید: “نحوه نوشتن مقاله در قالب APA” 

نحوه استناد به نویسندگان

نحوه استناد به نویسندگان در قالب  APA به صورت زیر است:

بدون نویسنده

در حالی که اکثر مقالات، کتاب‌ها و سایر مطالب مرجع شامل اسم نویسنده هستند، برخی منابع فاقد اطلاعات مربوط به نویسنده می‌باشند  چگونه این منابع را در قالب APA ذکر می‌کنید؟ در نقل قول‌های داخل متن اگر عنوان مقاله کوتاه بود عنوان را به همراه تاریخ انتشار در  پرانتز قرار دهید. هنگامی که عنوان مقاله طولانی است، به سادگی از اولین یا دو کلمه عنوان استفاده کنید.

 •  مثلاً: این مطالعه همبستگی مثبت و شدیدی بین دو متغیر نشان داد (Learn APA، 2006).

یک نویسنده

هنگامی که یک کتاب، مقاله یا منبع فقط یک نویسنده دارد. کافی است نام خانوادگی نویسنده و به دنبال آن تاریخ انتشار را ارائه دهید.

 • مثلاً: دانش آموزان درک درستی از مفاهیم و اطلاعات را نشان دادند (جونز، 2001).

دو نویسنده

وقتی منبع دو نویسنده دارد. نقل قول‌های درون متنی شما باید نام خانوادگی هر دو نویسنده و تاریخ انتشار را ارائه دهد.

 • مثلاً: مطالعات بعدی اثر مشابهی را نشان داد (راس و ‌هادسون، 2004).
 • یا راس و ‌هادسون (2004) در مطالعات بعدی تأثیر مشابهی یافتند.

سه تا شش نویسنده

قالب مناسب APA برای منابعی با سه تا شش نویسنده مستلزم ذکر نام خانوادگی همه نویسندگان برای اولین بار استناد به منبع و همچنین تاریخ انتشار است.

 • مثلاً: نتایج حاکی از همبستگی مثبت و مثبت بین دو متغیر است (رابسن، هاچکینز، رو و سلانیس 1989)
 • یا رابسن، هاچکینز، رو، و سلانیس (1989) همبستگی مثبت و شدیدی بین این دو متغیر یافتند. در استنادهای بعدی باید فقط نام خانوادگی نویسنده اول به همراه تاریخ انتشار ذکر شود.

هفت نویسنده یا بیشتر

زمانی که تعداد نویسندگان هفت نفر یا بیشتر است. برای استناد به منابع باید ابتدا اسم نویسنده اول و سپس تاریخ انتشار را ذکر کنید.

 • مثلاً: دانش آموزان پس از مطالعه در مورد قالب APA صلاحیت خود را نشان دادند (اسمیت و همکاران ، 2005).
 • یا اسمیت و همکاران ، (2005) دریافتند که …

سازمان‌ها به عنوان نویسنده

برای استناد به منابع در قالب APA هنگامی که نویسنده یک سازمان یا نهاد است. همیشه اولین بار استناد به منبع در متن، نام کامل سازمان را وارد کنید. در صورتی که سازمان مخففی نیز دارد، باید مخفف اختصار سازمان را نیز بنویسید. در نقل قول‌های بعدی می‌توانید فقط از مخفف و تاریخ انتشار آن استفاده کنید.

 • مثلاً: انجمن روانشناسی آمریکا (2000) گزارش داد که …
 • یا دریافت که دانشجویان پاسخ مثبت دادند (انجمن روانشناسی آمریکا  APA، 2000).
 •  و نقل قول‌های بعدی (APA، 2000).

حتماً منابع و استنادات خود را با استفاده از کتابچه راهنمای انتشارات رسمی‌ انجمن روانشناسی آمریکا بررسی کنید.

نحوه استناد به کتاب

نحوه استناد به کتاب‌ها در قالب  APA به این صورت است. در قالب APA استناد به كتاب‌ها بسته به تعداد نویسندگانی که دارد متفاوت است. اگر کتابی فقط یک نویسنده دارد، کافی است نام خانوادگی نویسنده و به دنبال آن تاریخ انتشار را ارائه دهید. در مواردی که بیش از شش نویسنده وجود دارد، باید ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و در ادامه  “و همکاران” بنویسید.

 • مثلاً: دانش آموزان پس از مطالعه در مورد قالب APA صلاحیت خود را نشان دادند (اسمیت و همکاران،2005)
 • یا اسمیت و همکاران ، (2005) دریافتند که …

استناد به مقالات

وقتی به مقاله‌ای در یک مجله دانشگاهی، روزنامه یا نشریات دیگر استناد می‌کنید. نحوه استناد  به این صورت است که ابتدا نام خانوداگی نویسنده و سپس تاریخ انتشار آن را باید بنویسید.

 • مثلاً: همانطور که اسمیت و جونز (2005) توصیف کردند
 •  …یا این مطالعه از نظر آماری رابطه معنی داری بین دو متغیر پیدا کرد (اسمیت و جونز، 2005)

به استناد مقالات بدون نویسنده

در مواردی که هیچ نویسنده‌ای ذکر نشده است، عنوان کوتاه مقاله و تاریخ انتشار را در آن اضافه کنید.

 • مثلاً: یافته‌ها با تحقیقات قبلی سازگار بود (“مطالعه جدید” ، 2003)

اگر از یک نقل قول مستقیم استفاده می‌کنید، استناد به APA شما باید همیشه شامل شماره صفحه‌ای باشد که منبع را می‌توان در آن یافت. در مواردی که شما به سازمانی مانند انجمن روانشناسی آمریکا (APA) استناد می‌کنید. اولین باری که منبع را ذکر می‌نمائید، نام کامل را هجی کنید. در تمام استنادهای بعدی باید از اختصار مناسب استفاده شود.

استناد به منابع الکترونیکی

اگر در قالب APA از منابع الکترونیکی استفاده می‌کنید، برای ارجاع آن در مقاله‌تان باید به نوع منبع توجه کنید. در بسیاری از موارد قالب منبع الکترونیکی شبیه قالب کتاب‌ها یا مقالات ژورنالی خواهد بود. البته باید URL منبع و تاریخ دسترسی به آن را نیز در قسمت مرجع وارد کنید.

قالب دقیق شما برای استناد به رسانه‌های الکترونیکی توسط APA استفاده می‌کنید به نوع منبع بستگی دارد. در بسیاری از موارد، قالب بسیار شبیه فرم کتابها یا مقالات ژورنالی خواهد بود، اما باید URL منبع و تاریخ دسترسی به آن را نیز در قسمت مرجع وارد کنید.